» Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

» Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub została skierowana na turnus przez lekarza prowadzącego, który wypełnia odpowiedni wniosek. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest pełnopłatne lub można się ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON.

» Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne tj.:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( znaczy, umiarkowany, lekki);
  • osoba o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
  • osoba o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.


Zobacz i zarezerwuj   !
Turnusy rehabilitacyjne 2016

turnusy rehabilitacyjne w górach 2016   turnusy rehabilitacyjne nad morzem 2016

Infolinia 666 894 062


Powiększ tekst na stronie

Powiększ tekst Zmniejsz tekst Zmniejsz tekst
Mówiąca przeglądarka internetowa

Logowanie:
Nazwa użytkownika:

Hasło: