» Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

» Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub została skierowana na turnus przez lekarza prowadzącego, który wypełnia odpowiedni wniosek. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest pełnopłatne lub można się ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON.

» Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne tj.:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( znaczy, umiarkowany, lekki);
  • osoba o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
  • osoba o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.


Zobacz i zarezerwuj   !
Turnusy rehabilitacyjne 2015

turnusy rehabilitacyjne w górach 2015   turnusy rehabilitacyjne nad morzem 2015

Infolinia 609 058 615

Zobacz także
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci


Powiększ tekst na stronie

Powiększ tekst Zmniejsz tekst Zmniejsz tekst
Mówiąca przeglądarka internetowa

Logowanie:
Nazwa użytkownika:

Hasło: